გაქვთ კითხვები? 599420932  

კოლეჯის დებულება

შიმაგანწესი

ეთიკის კოდექსი

კომპიუტერული ლაბორატორიის დებულება

პროფესიულ სტუდენტთა ზღვრული რაოდენობის განსაზღვრის მეთოდოლოგია

პროფესიულ სტუდენტთათვის კვალიფიკაციის მინიჭებისა, დიპლომის და სერტიფიკატის გაცემის წესი

საგანმანათლებლო პროგრამების შემუშავების ინსტრუქცია და დამტკიცების წესი

საგანმანათლებლო პროგრამის განხორციელების შეფასების სისტემა

სამედიცინო უზრუნველყოფის მექანიზმები

დაცვისა და უსაფრთხოების წესები

სასწავლო პროცესის მარეგულირებელი წესი/წესები

სასწავლო მიზნებისათვის გამოყენებული მასალებისა და ნედლეულის შესყიდვის, შენახვის, გამოყენების, სასწავლო პროცესის ფარგლებში შექმნილი პროდუქტის შენახვის, განკარგვისა და ნარჩენების უტილიზაციის წესები

სსმ და შშმ პირების გადაადგილების და ინდივიდუალური გეგმის შემუშავების წესი

სწავლის შედეგების შეფასების წესი

 

 

 გაქვთ კითხვები ? დაგვიკავშირდით 599420932