გაქვთ კითხვები? 0357 224441 /  599420932

კოლეჯის დებულება

შინაგანაწესი

ეთიკის კოდექსი

კომპიუტერული ლაბორატორიის დებულება

პროფესიულ სტუდენტთა ზღვრული რაოდენობის განსაზღვრის მეთოდოლოგია

პროფესიულ სტუდენტთათვის კვალიფიკაციის მინიჭებისა, დიპლომის და სერტიფიკატის გაცემის წესი

პროფესიული პროგრამების განმახორციელებელი პერსონალის შერჩევის წესი

საგანმანათლებლო პროგრამების შემუშავების ინსტრუქცია და დამტკიცების წესი

საგანმანათლებლო პროგრამის განხორციელების შეფასების სისტემა

სამედიცინო უზრუნველყოფის მექანიზმები

დაცვისა და უსაფრთხოების წესები

სასწავლო პროცესის მარეგულირებელი წესი

სასწავლო მიზნებისათვის გამოყენებული მასალებისა და ნედლეულის შესყიდვის, შენახვის, გამოყენების, სასწავლო პროცესის ფარგლებში შექმნილი პროდუქტის შენახვის, განკარგვისა და ნარჩენების უტილიზაციის წესები

სსმ და შშმ პირების გადაადგილების და ინდივიდუალური გეგმის შემუშავების წესი

სწავლის შედეგების შეფასების სისტემა

 

 გაქვთ კითხვები ? დაგვიკავშირდით 0357 224441 /  599420932