გაქვთ კითხვები? 0357 224441

Something0

კოლეჯის მისიაა: შექმნას თანამედროვე მოთხოვნების შესაბამისი გარემო, სწავლის სწავლებისა და დასაქმებისთვის, უზრუნველყოს შრომის ბაზარი მოთხოვნადი მაღალი კომპეტენციის მქონე კონკურენტუნარიანი სპეციალისტებით, რომელთაც აქვთ ცოდნა, უნარები და ღირებულებები რათა დასაქმდნენ და მოახდინონ შეძენილი ცოდნის რეალიზაცია შრომის ბაზარზე და იყვნენ კონკურენტუნარიან გარემოში წარმატებულები.გაქვთ კითხვები ? დაგვიკავშირდით 0357 224441