გაქვთ კითხვები? 0357 224441

მახირ ბაირამოვი

დირექტორი

ზვიადი არძენაძე

დირექტორის მოადგილე ხარისხის უზრუნველყოფის, საზოგადოებასთან ურთიერთობის, საფინანსო და სტრატეგიული განვითარების მიმართულებით. ხარისხის უზრუნველყოფის მენეჯერი

ნოვრუზ ბაირამოვი

დირექტორის მოადგილე სამეურნეო და უსაფრთხოების მიმართულებით

ანა ტოროტაძე

საქმისწარმოების, პროფესიულ სტუდენტთა რეგისტრაციის და ადამიანუური რესურსების მენეჯერი. საზოგადოებასთან ურთიერთობის მენეჯერი.

ლიამან ბაირამოვა

პროფორიენტაციის და კარიერის დაგეგმვის უზრუნველყოფის მენეჯერი

ქეთევან ბარბაქაძე

ბიბლიოთეკარი

გარა ბაირამოვი

სამეურნეო და უსაფრთხოების მენეჯერი

იბრაგიმ იუნუსოვი

კომპიუტერული უზრუნველყოფის სპეციალისტი

ნანა მთვარელიძე

სასწავლო პროცესის მენეჯერი

გაქვთ კითხვები ? დაგვიკავშირდით 0357 224441