გაქვთ კითხვები? 0357 224441

ცხადდება ინფორმაციის ტექნოლოგიის პროფესიულ პროგრამაზე მიღება

Something0

1. გამოცხადდეს მიღება: 

     ა) ინფორმაციის ტექნოლოგიის პროფესიულ პროგრამაზე 4 პროფესიული სტუდენტი;

2. სწავლების ხანგრძლივობა:

იმ პირებისთვის, რომელთაც  უდასტურდებათ ქართული ენის კომპეტენცია:

  • მოცულობა:   60 კრედიტი
  • სავარაუდო ხანგრძლივობა:   12 სასწავლო თვე
  • სავარაუდო სასწავლო წელი 1,5

3. განაცხადების მიღება დაწყოს და დასრულდეს:

     ა) 2021 წლის 23 მარტიდან და დასრულდეს 2021 წლის 28 მარტს;

4. წარმოსადგენი დოკუმენტების ჩამონათვალი;

ა) განცხადება კოლეჯის დირექტორის სახელზე;

ბ) საბაზო განათლების დამადასტურებელი დოკუმენტი, პროფესიული პროგრამის დაშვების წინაპირობის შესაბამისად;

გ) არასრულწლოვანი პირის შემთხვევაში მშობელი ან/და კანონიერი წარმომადგენლი და პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტი;

დ) ფოტოსურათი ¾; 

 

განისაზღვროს, აპლიკანტებთან გასაუბრების ჩატარების თარიღად 2021 წლის 29-30 მარტი, 11:00 საათიდან - 14:00 საათამდე, მარნეული, რუსთაველის 13 ბ, აუდიტორია №4;

 

საკონტაქტო პირი:

ანა ტოროტაძე

555454305
გაქვთ კითხვები ? დაგვიკავშირდით 0357 224441