გაქვთ კითხვები? 0357 224441

პროფესიულ პროგრამებზე მიღების გამოცხადების შესახებ

Something0
ისარგებლეთ დასაქმების და კარიერული წარმატების მქონე პროფესიულ პროგრამებით დარეგისტრირდით და აირჩიეთ მარნეულის საზოგადოებრივი კოლეჯი რეგისტრაციის პერიოდი: 2021 წლის 12 ივლისი - 20 აგვისტო vet.ge

პროფესიული პროგრამები:
სრულიად უფასო სახელმწიფო დაფინანსებით:
• აღმზრდელი - მეხუთე საფეხურის პროფესიული კვალიფიკაცია სკოლამდელ აღზრდაში
• საექთნო განათლება -უმაღლესი პროფესიული კვალიფიკაცია საექთნო საქმეში
• ინფორმაციის ტექნოლოგია - საბაზო პროფესიული კვალიფიკაცია ინფორმაციის ტექნოლოგიის მხარდაჭერაში

თვითდაფინანსებით:
• საფინანსო სერვისები - საბაზო პროფესიული კვალიფიკაცია საფინანსო სერვისებში დასაქმების შესაძლებლობები:

ინფორმაციის ტექნოლოგია - საბაზო პროფესიული კვალიფიკაცია ინფორმაციის ტექნოლოგიის მხარდაჭერაში:
• ინფორმაციის ტექნოლოგიის მხარდამჭერის საბაზო პროფესიული კვალიფიკაციის მფლობელს შეუძლია დასაქმდეს ტექნიკური მხარდაჭერის სპეციალისტად ნებისმიერ სახელწიფო/მუნიციპალურ ორგანიზაციაში ან/და კერძო კომპანიაში, სადაც გამოიყენება ინფორმაციული ტექნოლოგიები.
• ეკონომიკური საქმიანობების სახეების ეროვნული კლასიფიკატორის კოდი: 62.09.0; 95.11; 95.11.0<
• დასაქმების საერთაშორისო კლასიფიკატორის (ISCO) კოდი:

აღმზრდელი - მეხუთე საფეხურის პროფესიული კვალიფიკაცია სკოლამდელ აღზრდაში
პროგრამის დასრულების შემდეგ პირს შეუძლია დასაქმდეს აღმზრდელის პოზიციაზე, ასევე იმუშაოს თვითდასაქმებით, აღმზრდელად.
საექთნო განათლება - უმაღლესი პროფესიული კვალიფიკაცია საექთნო საქმეში

კვალიფიკაციის მფლობელს შეუძლია დასაქმდეს ჯანდაცვის სფეროში, სხვადასხვა პროფილის სამედიცინო დაწესებულებებში, შინმოვლის სფეროში, სხვა ტიპის ორგანიზაციებში, რომლებიც საჭიროებს საექთნო მომსახურებას.
ეკონომიკური საქმიანობების სახეების ეროვნული კლასიფიკატორის კოდები: style="font-weight: 400;">86.1; 86.10; 86.10.0; 86.2; 86.21; 86.21.0; 86.22; 86.220; 86.23; 86.23.0; 86.9; 86.90; 86.90.0 დასაქმების საერთაშორისო კლასიფიკატორის (ISCO) კოდი: 3221

 

საფინანსო სერვისები - საბაზო პროფესიული კვალიფიკაცია საფინანსო სერვისებში
საფინანსო სერვისებში საბაზო პროფესიული კვალიფიკაციის მფლობელს შეუძლია დასაქმდეს სხვადასხვა სავაჭრო ობიექტების მოლარედ, მათ შორის - ბილეთების გაყიდვების სალაროებში; ბანკებსა და არასაბანკო საკრედიტო-საფინანსო დაწესებილებებში მოლრისა და ოპერატორის პოზიციაზე, ასევე ნივთების დაგირავებითა და ფულადი თანხების გაცემით დაკავებული აგენტებისა და ბუკმეკერების პოზიციებზე.
ეკონომიკური საქმიანობების სახეების ეროვნული კლასიფიკატორის კოდი: 64, 64.1, 64.19, 64.92.0.
დასაქმების საერთაშორისო კლასიფიკატორი (ISCO) კოდი: 4312

სწავლის პერიოდი:
აღმზრდელი:
იმ პირებისთვის, რომელთაც არ უდასტურდებათ ქართული ენის კომპეტენცია
მოცულობა: 146 კრედიტი
სავარაუდო ხანგრძლივობა: 26 სასწავლო თვე
სავარაუდო სასწავლო წელი 3
იმ პირებისთვის, რომელთაც არ უდასტურდებათ ქართული ენის კომპეტენცია
მოცულობა: 116 კრედიტისავარაუდო ხანგრძლივობა: 21 სასწავლო თვე
სავარაუდო სასწავლო წელი 2

საექთნო განათლება:
იმ პირებისთვის, რომელთაც არ უდასტურდებათ ქართული ენის კომპეტენცია
მოცულობა: 210 კრედიტი
სავარაუდო ხანგრძლივობა: 34 სასწავლო თვე
სავარაუდო სასწავლო წელი 4
იმ პირებისთვის, რომელთაც არ უდასტურდებათ ქართული ენის კომპეტენცია
მოცულობა: 180 კრედიტი
სავარაუდო ხანგრძლივობა: 29 სასწავლო თვე
სავარაუდო სასწავლო წელი 3

საფინანსო სერვისები:
იმ პირებისთვის, რომელთაც არ უდასტურდებათ ქართული ენის კომპეტენცია
მოცულობა: 66 კრედიტი
სავარაუდო ხანგრძლივობა: 12 სასწავლო თვე
სავარაუდო სასწავლო წელი 1,5
იმ პირებისთვის, რომელთაც უდასტურდებათ ქართული ენის კომპეტენცია
მოცულობა: 51 კრედიტი
სავარაუდო ხანგრძლივობა: 10 სასწავლო თვე
სავარაუდო სასწავლო წელი 1

ინფორმაციული ტექნოლოგია
იმ პირებისთვის, რომელთაც არ უდასტურდებათ ქართული ენის კომპეტენცია
მოცულობა: 75 კრედიტი
სავარაუდო ხანგრძლივობა: 15 სასწავლო თვე
სავარაუდო სასწავლო წელი 2
იმ პირებისთვის, რომელთაც უდასტურდებათ ქართული ენის კომპეტენცია
მოცულობა: 60 კრედიტი
სავარაუდო ხანგრძლივობა: 12 სასწავლო თვე
სავარაუდო სასწავლო წელი 1,5

ქ. მარნეული, რუსთაველის ქ. 9ა

 
გაქვთ კითხვები ? დაგვიკავშირდით 0357 224441